မြန်မာစီးပွားစီမံအမှုဆောင်များအသင်း၏ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပွဲ

Date

26 Jul 2020
Expired!

Time

8:00 AM - 10:00 AM

MBE Office

No(602), 5th Floor, Building 16, MICT Park,
Hlaing Township,
Yangon, Myanmar.
Tel: +95 (0)9 420069902

Business Capacity Building Centre

No(602), 5th Floor, Building 16, MICT Park,
Hlaing Township,
Yangon, Myanmar.
Tel: 09420516165, 09795834038, 09763173570
Webpage: BCB Centre
© 2015-2024 Myanmar Business Executives Association (MBE). All Rights Reserved.